Deelnemersreglement

Foto: Jannie Bos

Artikel 1
Door inschrijving en deelname verklaart elke deelnemer met de bepalingen en voorschriften van dit reglement op de hoogte te zijn en deze zonder enige reserve te aanvaarden.

Artikel 2
Elke deelnemer draagt de wettelijk verplichte ID met zich mee.

Artikel 3
De deelnemer loopt op eigen verantwoording en risico. De werkgroep en haar vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele vóór, tijdens, na of als gevolg van de deelname aan de wandeltocht ontstane ongevallen, ziekten, overlijden, schade, vermissing, of diefstal van kleding en goederen. Evenmin voor eventuele nadelige gevolgen van afgelasting van de wandeltocht als gevolg van calamiteiten, extreme weersomstandigheden, pandemie of anderszins.
Als er door één van de bovenstaande redenen de wandeltocht onverhoopt moet worden afgelast, dan wordt er bij eventuele terugbetaling van het inschrijfgeld een bedrag ingehouden voor de reeds gemaakte kosten.

Artikel 4
Deelnemen aan de LDW houdt in dat men de 110 km wandelt binnen de door de werkgroep vast gestelde tijdslimiet van 21,5 uur.
Start op vrijdag 22.00 uur. Op zaterdag sluit het finishbureau om 19.30 uur.

Artikel 5
Deelnemen aan de Kennedymars houdt in dat men de 80 km wandelt binnen de door de  werkgroep vast gestelde tijdslimiet van 20 uur.
Start op vrijdag 23.30 uur. Op zaterdag sluit het finishbureau om 19.30 uur.

Artikel 6
Alleen marcheren en wandelen is toegestaan, d.w.z. dat er steeds één voet in contact is met de grond. Iedere andere manier van voortbewegen leidt tot diskwalificatie. De werkgroep bepaalt op de rustlocaties het moment dat er verder gewandeld mag worden.

Artikel 7
Voor deelname aan de Waterpoortloop moet men voor de afstand van de 110 en de 80 km bij voorinschrijving, vooraf het inschrijfgeld hebben voldaan. Is de inschrijving niet vol, dan kan er op het startbureau zelf nog worden ingeschreven.

Artikel 8
Voor deelname aan de LDW 110 km is de minimumleeftijd 18 jaar. Voor deelname aan de Kennedymars 16 jaar.

Artikel 9
De deelnemers zijn verplicht in het donker tot het licht geworden is reflecterende hesjes te dragen. Indien hier niet aan wordt voldaan, kan men hiervoor door de marsleiding op worden aangesproken.

Artikel 10
De deelnemers moeten zich houden aan het met pijlen aangegeven traject.

Artikel 11
Alle geldende verkeersregels moeten worden opgevolgd. De deelnemers moeten in principe op trottoirs of voetpaden lopen. Zijn die niet aanwezig, dan op fietspaden en zo die niet aanwezig zijn, dan moet men volgens de geldende verkeersregels aan de meest veilige kant van de openbare weg uiterst links of rechts lopen. Verkeerslichten en aanwijzingen van de politie en vrijwilligers van Waterpoortloop moeten worden opgevolgd.

Artikel 12
Het is de deelnemers niet toegestaan:

  • Op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke of religieuze gezindheid.
  • Huisdieren mee te voeren.
  • Tijdens de mars overmatig alcoholische dranken te gebruiken.
  • Drugs te gebruiken.
  • Tijdens de nachtelijke uren (23.30 uur t/m 06.00 uur) geluidsoverlast te veroorzaken:

Overtreders krijgen één waarschuwing en bij herhaling kan uitsluiting door de werkgroep volgen.

Artikel 13
Een medisch advies voor deelname wordt aangeraden. Een geneeskundige verklaring wordt bij inschrijving niet verlangd.

Artikel 14 
De door de werkgroep aangewezen functionarissen (EHBO-ers en marleiding) hebben het recht verdere deelneming met klem te ontraden. Deelnemers die kennelijk ernstig onder invloed van alcoholische drank of drugs verkeren worden door de marsleiding gediskwalificeerd en het startbewijs wordt ingenomen.

Artikel 15
In geval de deelnemer de LDW 110 km of Kennedymars voortijdig beëindigt, dient men dit te melden aan een medewerker van de werkgroep.

Artikel 16
Deelnemers die eerder of later dan de aangegeven tijd op een eigen verzorgingspost komen hebben op dat moment helaas geen recht op verzorging ter plekke.

Artikel 17
De vertrektijd vanaf de binnen rustplaatsen wordt door de werkgroep bepaald.

Artikel 18
Deelnemers die te ver achterlopen waardoor ze niet meer tijdig kunnen finishen krijgen een waarschuwing om meer spoed te maken. Lukt dat niet dan worden ze van verdere deelname uitgesloten.

Artikel 19
De wandeltocht is aangesloten bij de KwBN en hanteert derhalve de KwBN regels en richtlijnen. In alle gevallen waarin het KwBN reglement en of dit reglement niet voorziet beslist de werkgroep van de Waterpoortloop.